Chức năng nhiệm vụ

I. Tên gọi
1. Tên tiếng Việt: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Kon Tum
2. Tên tiếng Anh: Kon Tum tourism information and promotion center
II. Vị trí và chức năng
Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Kon Tum là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch về công tác tuyên truyền quảng bá du lịch trong nước và nước ngoài; triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh
III. Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Xây dựng ch ương trình, kế hoạch tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, hội chợ, triển lãm, hội thảo, tổ chức sự kiện, lễ hội du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu và tổ chức xúc tiến, khảo sát thị trường du lịch trong nước và nước ngoài.

3. Tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch trong và ngoài nước thông qua các hoạt động tổ chức sự kiện, hội chợ, triển lãm, hội thảo, tham quan nghiên cứu và các hoạt động tương tự khác.

4. Tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, hình ảnh điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch; thu thập, xử lý, cung cấp thông tin hoạt động du lịch, các sự kiện văn hoá - du lịch của tỉnh phục vụ nhu cầu tra cứu, nắm bắt thông tin của các tổ chức, cá nhân; đăng tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách của tỉnh liên quan đến lĩnh vực du lịch; liên kết phát triển du lịch, trao đổi, chia sẻ thông tin hoạt động du lịch của tỉnh với các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh bạn; quảng cáo sản phẩm, dịch vụ du lịch cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu trên môi trường Internet.    

5. Xây dựng và phát hành các ấn phẩm du lịch Kon Tum phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch.

6. Quản lý và phát huy hệ thống panô quảng bá, biển chỉ dẫn đường du lịch trên địa bàn tỉnh.

7. Thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận yêu cầu, kiến nghị của khách du lịch liên quan đến công tác an ninh trật tự, giao thông, y tế, việc chèo kéo, ép giá khi sử dụng dịch vụ du lịch...trên địa bàn tỉnh Kon Tum; thông báo cho các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có thẩm quyền để xử lý; phản hồi những yêu cầu, kiến nghị của khách sau khi đã có kết luận của cơ quan chức năng.

8. Phối hợp tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

9. Tổ chức khảo sát điểm đến du lịch; các chương trình chuyên đề về du lịch trong nước và nước ngoài để xây dựng các chương trình, tour tuyến du lịch.        

10. Xúc tiến các hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong nước và nước ngoài.   

11. Tổ chức việc thể nghiệm các sản phẩm du lịch và tuyên truyền quảng bá sản phẩm trên thị trường du lịch trong và ngoài nước.

12. Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ công tác quảng bá xúc tiến du lịch.

13. Tư vấn và hỗ trợ khảo sát thị trường du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch; hướng dẫn, cung cấp thông tin về du lịch, dịch vụ du lịch cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu; tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch;

14. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình hoạt động của đơn vị cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.